Home   /   Voľný čas  /  Zábava  /   Krátka strelná zbraň – pri streľbe ovládaná jednou rukou

Krátka strelná zbraň – pri streľbe ovládaná jednou rukou

Krátka strelná zbraň – pri streľbe ovládaná jednou rukou

Krátka strelná zbraň je vtedy, keď dĺžka hlavne nepresahuje 300 mm alebo jej celková dĺžka nepresahuje 600 mm. Nižšie v tomto článku si veľmi stručne prejdeme zbrane kategórie od A po D. Podľa slovenského trestného zákona č.140/1961 Zb. sa posudzuje trestnosť činu spáchaného s imitáciou strelnej zbrane ako trestný čin spáchaný so zbraňou. Jedným z dôvodov vypracovania zákona o strelných zbraniach a strelive bola potreba zladiť právo v oblastí zbraní a streliva s právom Európskej únie a Európskeho spoločenstva. Pri vypracovaní zákona Ministerstvom vnútra SR o strelných zbraniach a strelive bola použitá Smernica Rady z 18. júna 1991 o kontrole nadobúdania a držby zbraní (81/477/EHS), kde je nasledujúce členenie zbraní.

Nie len krátka strelná zbraň, ale celkovo zbrane kategórie A

V tejto kategórií sú zakázané zbrane, strelivo a doplnky zbraní. Patria sem vojenské, samočinné zbrane a samočinné zbrane dodatočne upravené na samonabíjacie. Zbraň vzhľadovo iného predmetu, palná zbraň z nekovového materiálu. Taktiež zbrane so zabudovatelným tlmičom.

Krátka strelná zbraň

Domáca nebezpečná výroba

 

Zbrane kategórie B

Krátka jednovýstrelová zbraň, samonabíjacia zbraň, ktorá má vzhľad samočinnej zbrane. Taktiež jednovýstrelová palná zbraň, ktorá je na strelivo s okrajovým zápalom s celkovou dĺžkou menšou ako 280 mm.

Zbrane kategórie C

Jednovýstrelová palná zbraň na strelivo s okrajovým zápalom, ktorej celková dĺžka je najmenej 280 mm. Palné zbrane neuvedené v §5. Taktiež známe plynová zbraň , ktorej kinetická energia strely na ústí hlavne je vyššia ako 15 J. Alebo zbrane s nábojmi typu flobert s kinetickou energiou nad 7,5 J  a palné zbrane na princípe perkusného zámkového systému.

Krátka strelná zbraň

1859 Lemat Perkusný revolver

Zbrane kategórie D

Sem patria zbrane neuvedené v kategóriách A až C. Zbrane s vysokou kinetickou energiou. Historické zbrane. Mechanické zbrane, ktorých napínacia sila je väčšia ako 150 N.

Zbrane rozdelené podľa ich nebezpečnosti

Zbrane sa delia do štyroch kategórií podľa ich nebezpečnosti, ale aj účinnosti. Tieto skupiny sú: zakázané zbrane, zbrane podliehajúce povoleniu, zbrane podliehajúce ohláseniu a zbrane ostatné. K ostatným zbraniam by som poznamenal, že na udelenie povolenia potrebujete splniť nasledujúce podmienky. Je to napríklad vek žiadateľa, zdravotná spôsobilosť a pri niektorých zbraniach samozrejme zbrojný pás.

Krátka strelná zbraň

Revolver

Tags

Súvisiaci článok

Pridať nový komentár